Dla zapewnienia łatwości i wygody odbioru przekazywanych informacji oraz w celu usprawnienia funkcjonowania witryny domenyinternetowe.com, korzystamy z technologii plików cookies. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były instalowanie na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. Dalsze korzystanie z witryny oznacza zgodę na wykorzystanie plików cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Promocja domen

Domeny .eu 21 zł, website 91 zł, biz 51 zł,pw 38 zł,co, 101 zł,party, vodka 111 zł,.ca 91 zł,.de 29 zł,es 34 zł,in 41,fr 45 zł,ws 91 zł ,site 111 zł,.me 101 zł,xyz 71 zł, weeding, beer 111 zł, webcam 111 zł,trade 111 zł, gd 322 zł netto .co.uk,.me.uk.org.uk 35 zł,us. 41, .tel 51 zł,.pro 67 zł Domeny bez żadnych warunków i zobowiązań. Cena netto. Do ceny należy doliczyć 23% VAT

Więcej Info

Promocje

Domeny name, 40,00 zł, com 39 zł,net 45 zł,org 48 zł, biz 51 zł netto pierwszy rok Domeny mobi 71,be 41,it 42,nl 41,us 41,pw 38 zł,fr 45 zł,ws 91 zł, uk 35 zł, es 34 zł,pink, 91 zł, blue,red 71 zł. netto pierwszy rok Domeny bez żadnych warunków i zobowiązań Do cen należy doliczyć 23% Vat

Więcej Info

Domeny globalne

Domeny globalne xyz 71 zł, download 111 zł, tech 191 zł, co.nz,net.nz,cc,org.nz 91zł, ws 91,bz 101 zł,in 41 zł,pw 38 zł,org 48 zł,net 45 zł,mobi 71 zł,co 101 zł,cc 101 zł,me 101 zł,tv 111 zł, fr 45,mn 191 zł, xxx 391 zl netto. Ceny dla pierwszego roku beż żadnych warunków i zobowiązań Ceny netto Do ceny należy doliczyć 23% VAT

Więcej Info

Promocje

Promocje Domeny pl 13,53 zł netto pierwszy rok Domeny com.pl,net.pl,org.pl 10 zł netto pierwszy rok Domeny eu 21 zł netto pierwszy rok Domeny bez żadnych warunków i zobowiazań Do ceny należy doliczyć 23% Vat

Więcej Info

Regulamin

Created on 27 April 2011 Written by Administrator
Hits: 7755
Print

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Usługa rejestracji, utrzymania i zmiany delegacji domen internetowych jest świadczona przez Domenyinternetowe.com z siedziba w Częstochowie ul. Kruszwicka 24, NIP 573-220-77-37, Regon 240215708 tel. 603881519 w godz. 8.00 - 18.00.

2. Regulamin określa zasady korzystania z usługi rejestracji domen oraz zawiera szczegółowe postanowienia dotyczące świadczenia przez Domenyinternetowe.com usług w zakresie rejestracji domen internetowych, a w szczególności:
a) prawa i obowiązki użytkowników usług rejestracji, utrzymania i zmiany delegacji domen internetowych;
b) prawa i obowiązki Domenyinternetowe.com w zakresie świadczenia usług rejestracji, utrzymania i zmiany delegacji domen internetowych.

DEFINICJE


O ile z treści regulaminu nie wynika inaczej, poniższe określenia użyte w niniejszym regulaminie mają następujące znaczenie:

Użytkownik - oznacza podmiot (osobę fizyczną, prawną lub jednostkę organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej), który zawarł lub zamierza zawrzeć z Domenyinternetowe.com umowę o rejestrację i utrzymywanie nazwy domeny na podstawie zgłoszenia dokonanego poprzez Formularz pod adresem http://www.domenyinternetowe.com
Rejestrator - Domenyinternetowe.com z siedzibą w Częstochowie 42-200, ul. Kruszwicka 24, która na mocy Umów rejestracyjnych zawartych z Użytkownikami świadczy usługi rejestracji i utrzymywania domen internetowych.
Formularz - oznacza strony w sieci Internet, które umożliwiają Użytkownikowi złożenia zamówienia Usługi rejestracji przekazanie Rejestratorowi danych (w tym danych osobowych w rozumieniu ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r.) niezbędnych do zawarcia umowy o rejestrację i utrzymywanie domen. Za pośrednictwem Formularza Użytkownik określa podstawowe parametry usługi oraz decyduje o sposobie dokonania płatności za usługę
Umowa rejestracyjna - umowa, którą Użytkownik zawiera z Rejestratorem określająca warunki rejestracji i warunki korzystania z Domeny. Do zawarcia umowy dochodzi poprzez zaakceptowanie jej treści i wyrażenie woli jej zawarcia przez Użytkownika z wykorzystaniem mechanizmów dostępnych na stronie WWW: http://www.domenyinternetowe.com . Zawarcie tej Umowy rejestracyjnej jest warunkiem przystąpienia przez Rejestratora do realizacji Usługi rejestracji.
Usługa rejestracji - usługa realizowana przez Rejestratora polegająca na dokonaniu rejestracji domeny na rzecz Użytkownika i utrzymaniu jej dostępności, w ramach zawartej przez Rejestratora i Użytkownika Umowy rejestracyjnej.
Domena - oznacza domenę DNS, rejestrowaną na podstawie umowy rejestracyjnej zawartej przez Użytkownika z Rejestratorem.
Cennik usług - lista zawierająca ceny usług, dostępna pod adresem http://www.domenyinternetowe.com wchodzących w zakres usług serwisu http://www.domenyinternetowe.com W Cenniku mogą być prezentowane okazjonalne ceny promocyjne oraz lista cen za usługi dodatkowe.
Czas trwania usługi - podany w Cenniku usług okres, przez jaki Usługa rejestracji będzie świadczona na rzecz Użytkownika.
Parkowanie domeny - polega na rejestracji nazwy Domeny z wykorzystaniem serwerów DNS Rejestratora niezbędnych do zarejestrowania nazwy internetowej Domeny.

ZAWARCIE UMOWY

3. Administratorem serwisu, przeprowadzającym czynności rejestracji, utrzymania i zmiany delegacji Domen jest Rejestrator.

4. Po zrealizowaniu usługi Rejestrator wystawi na rzecz Użytkownika fakturę VAT za świadczenie Usługi rejestracji.

5. Parametry, rodzaj, charakterystyka oferowanych Usług rejestracji oraz sposób ich zamawiania, dostępne są na stronie: http://www.domenyinternetowe.com
6. Podstawę do odmowy realizacji Usługi rejestracji stanowi:
a) prowadzona aktualnie rejestracja tej samej nazwy Domeny przez osobę trzecią lub jej wcześniejsze zarejestrowanie,
b) podanie w Formularzu:
I. nazwy Domeny o nieprawidłowej składni,
II. nieprawidłowego serwera nazw,
III. nieistniejącego w Internecie serwera nazw, z wyjątkiem sytuacji, gdy nazwa Domeny zgłaszanej w Formularzu stanowi część nazwy serwera, lub, gdy Użytkownik zamawia usługę polegająca na korzystaniu z serwera nazw Rejestratora.
IV. niepełnych lub nieprawdziwych danych,
c) złożenie Formularza dotyczącego nazwy Domeny będącej nazwą województwa, powiatu lub gminy, chyba, że wnioskodawcą jest organ administracji rządowej albo samorządu terytorialnego,
d) nie usunięcie błędów w Formularzu w terminie wyznaczonym przez Rejestratora,
e) Użytkownik nie posiada prawa do nazwy Domeny będącej zastrzeżonym znakiem towarowym,
f) Domena miałaby być oddelegowana na nie zarejestrowane serwery DNS, a tym samym niewidoczne w globalnej bazie WHOIS.
g) wadliwe działanie aplikacji odpytującej dostępność domen na zewnętrznych serwerach umożliwiające złożenie zamówienia na zarejestrowaną domenę

7. Rejestrator może zwrócić się do Użytkownika o doręczenie dodatkowych dokumentów dotyczących danych wskazanych w treści Formularza. Nie doręczenie dokumentów w wyznaczonym terminie stanowi podstawę do odmowy rejestracji.

PRZYJĘCIE ZAMÓWIENIA PRZEZ REJESTRATORA

8. Za pomocą narzędzia sprawdzającego dostępność Domen, osadzonego w widocznym miejscu witryny głównej Serwisu http://www.domenyinternetowe.com Użytkownik może sprawdzić dostępność wybranej przez siebie Domeny, przed dokonaniem zamówienia Usługi rejestracji.

9. W celu złożenia zamówienia rejestracji wybranej przez siebie Domeny, Użytkownik powinien przesłać wypełniony Formularz drogą elektroniczną do Rejestratora, poprzez aktywację odpowiedniego pola znajdującego się w Formularzu.
10. Wypełnienie Formularza odbywa się w oparciu o następujące zasady:
a) Użytkownik powinien wypełnić wszystkie pola Formularza, chyba, że pole jest wyraźnie oznaczone jako opcjonalne (dobrowolne);
b) dane wpisane do Formularza powinny dotyczyć wyłącznie Użytkownika, który wypełnia Formularz i być zgodne z prawdą;
c) osobą odpowiedzialną za prawdziwość danych wpisanych do Formularza jest wyłącznie Użytkownik;
d) Użytkownikowi, którego dane osobowe są wpisane do Formularza, przysługuje prawo wglądu i poprawiania danych osobowych;
e) Użytkownik jest zobowiązany do powstrzymania się od prób wykorzystywania nazw Domen , należących do innych osób, jeżeli nie wyraziły na to zgody;
f) Użytkownik jest zobowiązany do powstrzymania się od naruszania praw osób trzecich i ogólnie przyjętych norm obyczajowych;
g) administratorem zbioru danych osobowych wpisanych do Formularza jest Rejestrator; Rejestrator jest przy tym uprawniony do powierzania przetwarzania danych osobowych osobom trzecim, z zachowaniem wymogów określonych przepisami ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r.
11. Przesłanie przez Użytkownika prawidłowo wypełnionego Formularza jest równoznaczne z:
a) zawarciem z Rejestratorem Umowy rejestracyjnej w celu realizacji Usługi Rejestracji, na zasadach określonych w Regulaminie;
b) przyjęciem do wiadomości i akceptacją przez Użytkownika postanowień Regulaminu;
c) złożeniem przez Użytkownika oświadczenia, że dane zawarte w Formularzu są zgodne z prawdą;
d) upoważnieniem Rejestratora do przetwarzania danych osobowych zawartych w Formularzu w celu rejestracji Domeny, w szczególności umieszczenia danych osobowych na fakturze VAT wystawionej Użytkownikowi przez Rejestratora;
e) przyjęciem do wiadomości prawa wglądu i poprawiania danych osobowych wpisanych do Formularza;
f) akceptacją zasad rejestracji i utrzymywania domen w Naukowych i Akademickich Sieciach Komputerowych (NASK);
g) akceptacją zasad i regulaminów utrzymywania domen poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej stosowanych przez instytucje utrzymujące domeny wymienione w informacjach o domenie w Cenniku usług.
h) zgodą na wyłączne wykonywanie czynności obsługi nazwy domeny w NASK oraz innymi instytucjami utrzymującymi domeny, przy czym zakres umocowania obejmuje wszelkie czynności dotyczące domeny zarejestrowanej przez Użytkownika, a w szczególności zmianę abonenta domeny, usunięcia domeny/opcji, zmiany delegacji domeny.
12. Po wypełnieniu Formularza, Użytkownik przechodzi na stronę będącą potwierdzeniem złożonego zamówienia.
13. Strona informuje Użytkownika o zamówionej usłudze rejestracji domeny/domen, podaje dane osobowe składającego zamówienie , zsumowaną kwotę netto i brutto za wszystkie wymienione usługi, informacje o sposobie płatności oraz terminie, w jakim powinna zostać dokonana płatność, aby złożone zamówienie zostało zrealizowane.
14. Jako domyślna forma płatności ustawiona jest płatność przelewem. Podczas składania zamówienia można zmienić formę płatności umożliwiającej Użytkownikowi opłacenie zamówionej usługi kartą kredytową.
15. Jeśli Użytkownik podczas podawania danych osobowych podał adres poczty elektronicznej, otrzyma automatycznie potwierdzenie złożenia zamówienia pocztą elektroniczną z wszystkimi danymi ze strony .

POTWIERDZENIE ZAMÓWIENIA (SPRAWDZENIE DANYCH OSOBOWYCH UŻYTKOWNIKA) I WNIESIENIE OPŁATY
16. Jeśli zamówienie Usługi rejestracji nie zostało opłacone kartą kredytową, Rejestrator wystawia Użytkownikowi fakturę "pro-forma" z czternastodniowym terminem płatności. Faktura "pro-forma" zostaje doręczona Użytkownikowi na podany adres poczty elektronicznej. Jeśli Użytkownik podał w zamówieniu numer telefonu sprawdzane będą dane osobowe i ustalane szczegóły zamówienia Usługi rejestracji.
17. W przypadku płatności kartą kredytową dane dotyczące transakcji będą sprawdzane przez Rejestratora.
18. Po opłaceniu faktury "pro-forma" Użytkownik może przesłać potwierdzenie wpłaty pocztą elektroniczną na adres:
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. lub w przypadku braku takiej możliwości, na wskazany numer telefonu . Rejestratora, w celu przyspieszenia procesu rejestracji zamówionej Usługi rejestracji.
19. W przypadku nie nadesłania potwierdzenia wpłaty lub, gdy Rejestrator stwierdzi, że jest ono nieczytelne Rejestrator wstrzymuje się ze świadczeniem Usługi rejestracji do dnia stwierdzenie wpływu środków finansowych na rachunek bankowy Rejestratora.
20. Wpłata w wysokości niższej niż wynika to z Cennika nie pociąga za sobą zobowiązania Rejestratora do świadczenia Usługi rejestracji, której dotyczy wpłata.
21. W przypadku gdy Użytkownik dokona wpłaty w wysokości wyższej niż wynika to z Cennika, Rejestrator dokonuje zwrotu nadpłaty na żądanie Użytkownika lub może zaliczyć nadpłatę na poczet innych zobowiązań Użytkownika wobec Rejestratora. Rejestrator nie ma obowiązku zaliczania nadpłaty na poczet zobowiązań wskazanych przez Użytkownika. Dodatkowo Rejestrator informuje, że dokonuje zwrotu jedynie tej części nadpłaty, która faktycznie otrzymał.
22. Użytkownik upoważnia Rejestratora do wystawienia Faktury VAT bez podpisu odbiorcy.
23. Użytkownik zobowiązany jest do wniesienia opłaty w terminie podanym na fakturze VAT.

REJESTRACJA DOMENY/ DOMEN
24. Aktywacja Usługi rejestracji następuje po zawarciu Umowy rejestracyjnej oraz przesłania do Rejestratora dowodu wpłaty, a w przypadku określonym w ust. 19 po uzyskaniu przez Rejestratora wiadomości o wpłynięciu odpowiedniej kwoty na jego rachunek bankowy. W przypadku Domen globalnych oraz polskich trwa 24-48 godzin(z wyłączeniem weekendów i dni wolnych od pracy). W przypadku innych narodowych domen uzależniona jest od aktualnie obowiązujących przepisów w danym kraju.
25. Informacje dotyczące specyfiki prawa w zakresie rejestracji Domen w poszczególnych krajach są umieszczone w serwisie http://www.domenyinternetowe.com
26. Czas propagacji domeny (rozpowszechniania serwerów DNS) trwa do 48 godzin. Po tym okresie Domena jest aktywna i widoczna w sieci.
27. Rejestrator informuje Użytkownika o dokonaniu rejestracji Domeny - za pośrednictwem poczty elektronicznej.

REKLAMACJE
29. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu świadczenia Usługi rejestracji wynikające z nieznajomości, bądź z faktu nieprzestrzegania Regulaminu nie będą rozpatrywane.
30. Sprawdzenie dostępności wybranej przez Użytkownika Domeny wymaga "odpytania" zewnętrznego serwisu "WHOIS" Registry dla wybranej Domeny. Są to serwisy zewnętrzne opierające się na codziennie aktualizowanych bazach danych.
31. W przypadku przyjęcia przez Serwis Domeny zamówienia rejestracji Domen będących już przez inny podmiot dzierżawionej, Rejestrator poinformuje Użytkownika o przyczynach błędnego przyjęcia zamówienia.
32. W przypadku odmowy rejestracji Domeny na rzecz Użytkownika przez Operatora danej domeny, Rejestrator poinformuje Użytkownika o przyczynach ( np. zastrzeżony znak towarowy ) i zaproponuje zmianę zamówienia na alternatywne. W przypadku odmowy, Rejestrator zwróci wpłacone środki finansowe na wskazany przez Użytkownika rachunek bankowy w terminie 3 dni roboczych.
33. Reklamacja składana przez Użytkownika w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem Usług powinna zostać sporządzona w formie pisemnej oraz określać:
- Użytkownika, w sposób umożliwiający jego identyfikację,
- nazwę i typ Usługi, której reklamacja dotyczy,
- przedmiot reklamacji,
- okoliczności uzasadniające reklamację.

Reklamacja winna zostać przesłana pod adresem Domenyinternetowe.com ul. Kruszwicka 24 42-200 Częstochowa Domenyinternetowe.com rozpatrzy Reklamację w terminie siedmiu dni od daty jej doręczenia, a następnie prześle Klientowi odpowiedź, wskazującą rozstrzygnięcie oraz jego uzasadnienie.

PRZEDŁUŻENIE DOMENY/DOMEN O KOLEJNY OKRES ROZLICZENIOWY
34. Rejestrator przypomina o dacie ekspiracji domeny wysyłając pocztą elektroniczną fakturę Pro Forma. Notyfikacje wysyłane są 30,14,7,1 dni przed datą zakończenia abonamentu. Notyfikacje mają charakter wsparcia i brak otrzymania przypomnienia nie jest podstawą do żadnych roszczeń wobec Rejestratora. Abonent który zamierza odnowić domene globalna zgłasza taką chęć na adres poczty elektronicznej lub telefonicznie.
35. Wszystkie Domeny nie opłacone za kolejny okres rozliczeniowy będą kasowane. W przypadku Domen globalnych i polskich najpierw usuwane będą DNS-y, a Domena będzie przez kolejnych 14 dni dalej własnością Użytkownika, ale bez możliwości jej wykorzystania. Jest to tzw. okres reklamacyjny pozwalający Użytkownikowi na wniesienie reklamacji. Opłacenie Domeny za kolejny okres spowoduje reaktywację Domeny w okresie 24-48 godzin (propagacja na nowo DNS, płatność itp.). Domeny europejskie są przedłużane ostatniego dnia miesiąca, w którym zostały zarejestrowane. W celu przedłużenia domeny należy dokonać wpłaty za jej przedłużenie najpóźniej 7 dni przed datą wygaśnięcia domeny. W przypadku nie dokonania wpłaty we wskazanym terminie, domena zostanie skasowana w dniu jej wygaśnięcia.

PARKOWANIE DOMENY/DOMEN
36. Użytkownik nie ma możliwość rejestracji Domeny z bezpłatnym jej parkowaniem na serwerach DNS Rejestratora.

POMOC TECHNICZNA, ZMIANY DELEGACJI DOMEN
37. Rejestrator zobowiązany jest świadczyć pomoc techniczną dla Użytkowników rejestrujących nazwy Domen za pośrednictwem Serwisu Domeny.
38. Rejestrator odpowie na wszystkie pytania związane z usługą rejestracji Domen.
39. W przypadku żądania przez Użytkownika zmiany delegacji na inne serwery DNS, Rejestrator zmieni delegację Domeny/Domen, o ile podane przez Użytkownika dane nie są wadliwe.
40. Rejestrator dokonuje zmiany delegacji nazwy Domeny lub zmiany Użytkownika w terminie zależnym od miejsca zarejestrowania Domeny.
41. Informacja od Użytkownika w sprawie zmiany delegacji Domeny na inne serwery powinna zostać przesłana pocztą elektroniczną do Rejestratora i zawierać następujące dane:
nazwe Domeny i nowe serwery DNS, adres nadawcy musi pokrywać się z adresem zamawiającego Usługę rejestracji .
42. Jeśli zmiana delegacji Domeny wymaga uprzedniego dokonania wpisu do nowych serwerów DNS, Rejestrator poinstruuje Użytkownika, sprawdzi dokonanie wpisów i zmieni delegację Domen.
43. Obowiązki i odpowiedzialność Klienta
a) W szczególnych przypadkach, w których działanie programów Klienta spowoduje nadmierne obciążenie serwera co spowoduje pogorszenie usług świadczonych innym Klientom, Domenyinternetowe.com zastrzega sobie prawo do wprowadzenia ograniczeń na konto Klienta lub tez blokady całego konta. O ograniczeniu Klient zostanie powiadomiony.
b) Domenyinternetowe.com zastrzega sobie prawo do zablokowania możliwości korzystania przez Klienta z wszystkich lub niektórych Usług hostingowych a także prawo do zablokowania możliwości korzystania z określonych baz danych, skryptów, usług poczty elektronicznej,http, w następujących przypadkach:
- wystąpienia prawdopodobieństwa spowodowania awarii przez Klienta.
- spowodowania przeciążenia serwera lub innych elementów infrastruktury udostępnianej przez Domenyinternetowe.com
- wystąpienia prawdopodobieństwa znacznego pogorszenia jakości usług świadczonych dla pozostałych Klientów Domenyinternetowe.com O ograniczeniu Klient zostanie powiadomiony.
44. Zabronione jest umieszczanie na serwerach Domenyinternetowe.com treści pornograficznych i nielegalnych (pirackich nagrań muzycznych, filmów itp.).
45. Zabronione jest wysyłanie spamu (niechcianej poczty) przez serwery Domenyinternetowe.com
46. Domenyinternetowe.com zastrzega sobie prawo do zablokowania, a w szczególnych przypadkach, usunięcia konta klienta i danych na tym koncie się znajdujących, który łamie postanowienia niniejszego regulaminu, bez zwrotu uiszczonych przez klienta opłat.
47. Otrzymanie kodów authinfo jest możliwe w przypadku wysłania prośby o wydanie kodów authinfo, możliwego do pobrania ze strony: www.domenyinternetowe.com pocztą tradycyjną na adres siedziby:
Domenyinternetowe.com
ul. Kruszwicka 24
42-200 Częstochowa
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Kody zostaną wydane w przypadku prawidłowo wypełnionego i opatrzonego stosownymi podpisami i pieczątkami przez abonenta danej domeny wniosku.
48. Domenyinternetowe.com zastrzega sobie prawo do zmian Regulaminu. Zmiany te obowiązują od chwili udostępnienia nowej wersji Regulaminu na stronach www.domenyinternetowe.com.
49. Domenyinternetowe.coml dokonuje zmian w domenach (cesja praw, zmiana delegacji itp.) wylacznie na wyrazna prosbe wlasciciela. Prosba musi byc zlozona e-mailem (z adresu podanego podczas rejestracji domeny),
50. W przypadku przekroczenia wielkości limitu ruchu (transferu danych) konto może zostać zawieszone a na początku następnego m-ca Domenyinternetowe.com zastrzega sobie prawo do zawieszania kont uznanych jako nieopłacone. W przypadku reklamacji Abonent zobowiązany jest do wykonania telefonu alarmowego (telefon publikujemy na zawieszonym koncie) do Domenyinternetowe.com . Rekompensatę w przypadku nieprawidłowego zawieszenia konta stanowi wydłużenie abonamentu o 30 dni.
51. W przypadku złamania regulaminu i wysłania SPAM serwer może zostać dodany do tzw. "czarnej listy". Domenyinternetowe.com zobowiązuje się to zawieszenia konta łamiącego Regulamin oraz podjęcia natychmiastowej interwencji w celu usunięcia serwera z "czarnej listy". Domenyinternetowe.com zobowiązuje się do bezpłatnego przedłużenia usługi hostingowej o 10 dni za każdy dzień nieprawidłowego funkcjonowania poczty. Warunkiem wydłużenia usługi hostingowej jest napisanie pisemnej reklamacji w terminie 14 dni od zdarzenia.

OBOWIĄZYWANIE UMOWY
52. Umowa rejestracyjna jest zawierana na czas nieoznaczony przy czym podstawę do rozwiązania umowy stanowi brak zapłaty opłaty rocznej.
53. Podstawę do rozwiązania Umowy stanowi brak zapłaty części albo całości opłaty rocznej. Ponowna rejestracja tej samej nazwy Domeny będzie możliwa po uiszczeniu przez Użytkownika opłaty zaległej oraz złożeniu nowego zamówienia Usługi rejestracji, o ile w chwili rejestracji nazwa Domeny będzie dostępna. Usunięcie nazwy Domeny jest równoznaczne z rozwiązaniem Umowy.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE
54. Rejestrator zobowiązuje się do nie udostępniania danych osobowych osobom trzecim, za wyjątkiem przypadków określonych przepisami prawa.
55. Rejestrator nie ponosi odpowiedzialności za:
a) sposób, w jaki będą wykorzystywane zarejestrowane Domeny przez Użytkowników, ani za jakiekolwiek wynikłe z tego skutki bądź szkody,
b) zarejestrowanie nazwy, która może naruszać prawa osób trzecich,
c) niepowodzenie w rejestracji Domeny z przyczyn od siebie niezależnych.
56. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie właściwe przepisy prawa.
57. Użytkownik odpowiada za skutki złożenia nieprawdziwych oświadczeń, podania nieprawdziwych danych lub nieinformowania Rejestratora o ich zmianie.
58. W sprawach dotyczących rejestracji i utrzymywania nazw Domen Rejestrator może kontaktować się korzystając z adresów poczty elektronicznej, telefonów podanych przez Użytkownika.
59. Zmiana wysokości opłat rocznych lub Regulaminu będzie ogłaszana poprzez publikację w witrynie internetowej Rejestratora pod adresem http://www.domenyinternetowe.com. Dopuszcza się zawiadomienie Użytkownika o powyższych zmianach drogą elektroniczną przez Domenyinternetowe.com

ODPOWIEDZIALNOŚĆ Domenyinternetowe.com I REKLAMACJE
60. Panel do samodzielnych rejestracji jest zabezpieczony hasłem oraz szyfrowanym połączeniem ssl. Użytkujący Panel oświadcza, że dokonuje cesji znajdujących się w nim domen zgodnie z prawem. Podmiot dokonujący cesji w swoim panelu do samodzielnej administracji domen ponosi całą odpowiedzialność prawną. Cesji w swoim panelu można dokonać jedynie w przypadku posiadania podpisanego wniosku cesji przez zbywającego prawa Abonenta oraz przejmującego prawa i obowiązki dla domeny. Domenyinternetowe.com ma prawo w każdej chwili zażądać takiego dokumentu i w przypadku jego braku oddać domenę poprzedniemu Abonentowi. Domenyinternetowe.com nie ponosi odpowiedzialności w przypadku roszczeń poprzedniego Abonenta. Domenyinternetowe.com nie odpowiada za poniesione straty finansowe poprzedniego Abonenta.
61. Domenyinternetowe.com nie ponosi odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną Klientowi przez działanie lub zaniechanie Rejestratora domen, chyba że stanowią one bezpośrednią konsekwencję działań lub zaniechań Domenyinternetowe.com, za które ponosi odpowiedzialność.
62. W razie zawinionego braku ciągłości w dostarczaniu Usług, trwającego ponad 24 godziny, Domenyinternetowe.com zobowiązuje się do rekompensaty w postaci przedłużenia okresu abonamentowego Usługi Operatora o 30 dni za każde rozpoczęte 24 godzin przerwy ponad okres jednego dnia.
63. Domenyinternetowe.com nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku:
- braku ciągłości świadczenia usług niezawinione przez Domenyinternetowe.com,
- nieprawidłowego użytkowania Usług,
- podania nieprawdziwych lub niepełnych informacji przy aktywacji Usług,
- naruszenia postanowień niniejszego Regulaminu przez Klienta,
- siły wyższej - kataklizmów (powódź, huragan itp.),
- działania czynników i osób trzecich (awarie kabla, sprzętu lub oprogramowania w sieciach operatorów telekomunikacyjnych, komórkowych itp.), na które Domenyinternetowe.com nie miał wpływu oraz nie mógł im zapobiec,
- posłużenia się danymi autoryzacyjnymi, przekazanymi Klientowi w celu dostępu do Usług.
64. Szkoda poniesiona przez Klienta, za którą Domenyinternetowe.com na podstawie powyższych postanowień może ponosić odpowiedzialność nie obejmuje ewentualnych utraconych przez Klienta korzyści.
65. Klient może dochodzić roszczeń wobec Az.pl na drodze sądowej dopiero po wyczerpaniu postępowania reklamacyjnego.

Last Updated on Friday, 08 March 2013 19:47

GG

Zadaj pytanie on-line Napisz do nas... Wyślij
Domeny.pl
13,53zł
/rok
 • Panel administracyjny
 • Obsługa 24/h
 • Cena netto
Domeny.EU
21zł
/rok
 • Panel administracyjny
 • Obsługa 24/h
 • Cena netto
Domeny Globalne
od 13zł
/rok
 • Panel administracyjny
 • Obsługa 24/h
 • Cena netto
Domeny Regionalne
5zł
/rok
 • Panel administracyjny
 • Obsługa 24/h
 • Cena netto
© 2018 Rejestracja domen internetowych-Pozycjonowanie stron
Joomla! is Free Software released under the GNU General Public License.